flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення зборів суддів                                       Рішення зборів працівників апарату

 Смілянського міськрайонного суду                Смілянського міськрайонного суду

  № 6 від 26.11.2019  № 9 від 28.11.2019

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудовогота службового розпорядку

 Смілянського міськрайонного суду

 

Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Смілянського міськрайонного суду розроблено відповідно до Конституції України, законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу”, Кодексу законів про працю України, Кодексу суддівської етики, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил поведінки працівника суду, Типових правил внутрішнього службового розпорядку.

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Смілянського міськрайонного суду (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку суддів та працівників апарату Смілянського міськрайонного суду (далі – суд), їх режим роботи та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, забезпечення трудової і виконавської дисципліни, раціонального використання робочого часу, високої ефективності і підвищення якості праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи працівників, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов’язків.

1.2. Діяльність працівників апарату суду ґрунтується на таких основних принципах: служіння народу України;  демократизму і законності; гуманізму; верховенства права; забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина; політичної неупередженості, ефективності, компетентності, ініціативності, чесності, прозорості, патріотизму, відданості справі; персональної відповідальності.

1.3. Правила поширюються на всіх працівників суду, незалежно від посади та порядку призначення, і є обов’язковими для всіх працівників суду.

 

 1. Загальні правила етичної поведінки

 

2.1. Судді та працівники апарату суду зобов’язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, дотримуватися принципів професійності та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2.2. Судді повинні бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки, визначених Кодексом суддівської етики.

2.3. Працівники апарату суду у своїй службовій діяльності та поза службою зобов’язані дотримуватися стандартів поведінки працівника суду, визначених Правилами поведінки працівника суду.

2.4. Державні службовці також зобов’язані дотримуватися Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2.5. Під час виконання посадових обов’язків працівники апарату суду повинні дотримуватися ділового стилю спілкування та одягу, уникати екстравагантності та неохайності в зовнішньому вигляді, виявляти принциповість, витримку та взаємоповагу.

2.6. Участь працівників апарату суду у соціальних мережах та Інтернет-форумах є допустимою у разі розміщення, коментування та використання лише тієї інформації, що не завдає шкоди авторитету працівника апарату суду, суду та судової влади в цілому.

 

 1. Порядок зарахування (призначення) та відрахування (звільнення)працівників суду

 

3.1. Порядок зарахування та відрахування зі штату суду суддів

3.1.1. Порядок зарахування суддів до штату суду та відрахування їх зі штату здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про судоустрій і статус суддів” на підставі наказу, що видається головою суду згідно з актом про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення з посади судді, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді.

3.2. Порядок призначення та звільнення працівників апарату суду

3.2.1. Призначення на посади працівників апарату суду та їх звільнення здійснюється відповідно до Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу”, Кодексу законів про працю України та з урахуванням вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

3.2.2. Призначення на посади керівника апарату суду та його заступника, їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” начальником ТУ ДСА України у Черкаській області за погодженням з головою суду.

3.2.3. Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” за конкурсним відбором відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

3.2.4. Прийняття на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби здійснюється із урахуванням вимог, встановлених Положенням про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України.

3.2.5. Прийняття на посади та звільнення з посад працівників, які виконують функції з обслуговування, та  робітників з обслуговування суду здійснюється відповідно до вимог законодавства про працю України.

3.2.6. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців  апарату суду, на посаду в якому її призначено, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення. Про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця.

3.2.7. Призначення на посади державних службовців та прийняття на роботу інших працівників апарату суду оформлюється наказом, який видає керівник апарату суду. У наказі зазначається найменування посади згідно із штатним розписом та умови оплати праці. Наказ доводиться до відома працівника під підпис.

3.2.8. При прийнятті на роботу до апарату суду працівникові може встановлюватися випробування згідно чинного законодавства. Умова про випробування зазначається в наказі про прийняття на роботу.

3.2.9. Під час призначення на посаду працівника апарату суду або в разі переведення у встановленому порядку на іншу посаду відповідальні особи апарату суду зобов’язані:

3.2.10. Переведення працівників апарату суду, звільнення їх з посади або припинення державної служби здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 1. Основні обов’язки і права працівників суду

 

4.1. Основні права та обов’язки судді

4.1.1. Права та обов’язки судді, пов’язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, Кодексом професійної етики судді та іншими законами України.

4.2 Основні права та обов’язки працівників апарату суду

Працівники апарату суду також реалізують інші права, визначені Конституцією України, законами України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу”, законодавством про працю України, Положенням про апарат суду та посадовою інструкцією працівника апарату суду.

4.2.2. Працівники апарату суду зобов’язані:

Працівники апарату суду виконують також інші обов’язки, визначені Конституцією України, Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу”, законодавством про працю України, Положенням про апарат суду та посадовою інструкцією працівника апарату суду.

 

4.2.3. Працівникам апарату суду забороняється палити та розпивати алкогольні напої в приміщенні суду.

 

 1. Основні обов’язки керівництва суду

 

5.1. Обов’язки голови суду визначені Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

5.2. Обов’язки заступника голови суду здійснюються у межах, визначених статтею 25 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та наказом голови суду про визначення адміністративних повноважень заступника голови суду.

5.3. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду, інформує збори суддів про свою діяльність.

          Керівник апарату суду зобов’язаний:

5.3.1. затвердити чітко визначений обсяг посадових обов’язків за посадою кожного працівника та здійснювати контроль за їх виконанням (окрім працівників патронатної служби);

5.3.2. під час виконання посадових обов’язків дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, видавати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;

5.3.3. забезпечувати підвищення кваліфікації працівників апарату суду;

5.3.4. здійснювати контроль за дотриманням виконавської, службової та трудової дисципліни в апараті суду;

5.3.5. розглядати скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби в апараті суду категорії “В”;

5.3.6. приймати у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників апарату суду;

5.3.7. створювати належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

5.3.8. контролювати виконання працівниками апарату суду вимог законодавства, Правил поведінки працівника суду, правил етичної поведінки та цих Правил, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

5.3.9. здійснювати всі необхідні заходи для виплати працівникам апарату суду заробітної плати регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, а саме до 15 та 30 числа кожного місяця; у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

5.3.10. сприяти запровадженню нових прогресивних методів та форм роботи;

5.3.11. виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

 

 1. Робочий час і його використання

 

6.1. Тривалість робочого часу суддів та працівників апарату суду становить 40 годин на тиждень.

6.2. У суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.                                       

Робочий час з понеділка по четвер триває з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п’ятницю – з 08 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин без обідньої перерви.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

6.3. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить  45 хвилин і триває з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин.

Перерва не включається в робочий час, працівники можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися  з місця роботи.

6.4. Залучення працівників апарату суду до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час проводиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) керівника апарату суду.

Для виконання невідкладних та непередбачених завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, зобов’язані за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду з’являтися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. Інші категорії працівників апарату суду можуть залучатись до роботи у ці дні (час) у встановленому законодавством порядку.

Робота в зазначені дні (час) компенсується працівникам апарату суду відповідно до чинного законодавства.

6.5. У разі тимчасової втрати працездатності суддя повідомляє про це голову суду та службу управління персоналом протягом першої години робочого часу робочого дня.

6.6. У разі тимчасової втрати працездатності працівник апарату суду зобов’язаний повідомити про це керівника апарату суду та службу управління персоналом протягом першої години робочого часу робочого дня.

6.7. Працівники апарату суду у перший робочий день після відновлення працездатності подають до служби управління персоналом листок непрацездатності.

6.8. Працівник апарату суду повідомляє керівника апарату суду про свою відсутність на роботі засобом телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

У разі відсутності на робочому місці працівника апарату суду та неповідомлення останнім поважності причин своєї відсутності керівником апарату за участю працівників служби управління персоналом складається акт про відсутність працівника апарату суду на робочому місці.

Працівники апарату суду зобов’язані надати докази поважності причин своєї відсутності на робочому місці та, у разі їх відсутності – письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду.

У разі недотримання працівником апарату суду вимог абзацу третього цього пункту керівником апарату за участю працівників апарату складається акт про відмову надати письмові пояснення або докази поважності причин своєї відсутності на робочому місці.

 

 1. Відпустки

 

7.1.  Працівникам суду надаються відпустки зі збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок надання відпусток суддям визначений законами України “Про судоустрій і статус суддів” та “Про відпустки”.

7.3.   Надання відпусток суддям оформлюється наказом голови суду.

7.4. Надання відпусток працівникам апарату суду оформлюється наказом керівника апарату суду.

7.5. Черговість надання відпусток суддям та працівникам апарату суду визначається графіком відпусток, який складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку, який затверджується головою суду до 1 грудня поточного року.

7.6. Порядок надання відпусток державним службовцям визначений законами України “Про державну службу” та “Про відпустки”, іншим працівникам апарату суду – Законом України “Про відпустки” та законодавством про працю України.

7.7. Перед початком відпустки працівники апарату суду зобов’язані ознайомитися з наказом про надання відпустки.

7.8. Працівники апарату суду повинні подати до служби управління персоналом не пізніше, ніж за два тижні до початку відпустки погоджену керівником апарату заяву про надання відпустки.

7.9. Щорічну відпустку на прохання працівника апарату суду може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

 

 1. Порядок доведення до відома суддів та працівників апарату суду нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів суду

 

8.1. Нормативно-правові акти державних органів у системі правосуддя, які здійснюють організаційне та методичне забезпечення діяльності органів судової влади, рішення органів суддівського самоврядування доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій чи електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення або шляхом розміщення в мережевій папці суду згідно з дорученням керівництва суду.

8.2. Організаційно-розпорядчі документи суду доводяться до відома суддів та працівників апарату суду службою управління персоналом під підпис.

8.3. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних органів державної влади.

 1. Заохочення за трудові досягнення та успіхи у роботі

9.1. За сумлінну, ефективну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, проявлену ініціативу, творчий підхід до виконання службових завдань та значний внесок у зміцненні стану організаційного забезпечення діяльності суду тощо працівники апарату суду можуть бути представлені до заохочення відзнаками Смілянського міськрайонного суду.

9.2. Судді у відставці та працівники апарату суду можуть бути представлені до заохочення відзнаками Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, територіального управління Держаної судової адміністрації України у Черкаській області.

 1. Дисциплінарна відповідальність

10.1. Дисциплінарне провадження щодо судді

 Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

10.2. Відповідальність працівників апарату суду

10.2.1. За порушення трудової, службової та виконавської дисципліни, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або недобросовісне використання наданих прав,  невиконання або неналежне виконання планів роботи суду, завдань та обов’язків, визначених посадовою інструкцією, вимог законодавства та локальних нормативно-правових актів суду, порушення цих Правил тощо до працівника апарату суду можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення у порядку та на умовах, визначених законодавством.

10.2.2. До державного службовця за вчинення ним дисциплінарного проступку може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення як зауваження; догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державної служби.

Дисциплінарне стягнення до державного службовця накладається у порядку, визначеному Законом України “Про державну службу”.

10.2.3. До інших працівників апарату суду за вчинення ними дисциплінарного проступку може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення як догана або звільнення у порядку, визначеному законодавством про працю України.

 1. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

11.1. У суді створюються безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку наказом керівника апарату покладені відповідні обов’язки та функції.

11.2. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватися правил техніки безпеки, вимог з охорони праці, санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

11.3. Умови праці на робочому місці та санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 1. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ, документів) і матеріальних цінностей

12.1. Суддя у день припинення його повноважень зобов’язаний передати судові справи, які перебувають у його провадженні, керівнику апарату суду.

Факт передачі судових справ засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується суддею та керівником апарату суду.

Один примірник акта видається судді, повноваження якого припинено, інший примірник долучається до номенклатурної справи апарату суду.

12.2. Суддя у день відрахування зі штату суддів суду зобов’язаний передати матеріальні цінності суду матеріально відповідальній особі суду.

Факт передачі матеріальних цінностей засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується суддею, якого відраховують зі штату суддів суду та відповідно матеріально відповідальною особою суду, що приймає матеріальні цінності.

Один примірник акта видається судді, якого відраховують зі штату суддів суду, інший примірник залишається у відповідної матеріально відповідальної особи.

12.3. Працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на посаду (або на посаду помічника судді суду) передати справи (документи) і довірені у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, матеріальні цінності суду матеріально відповідальній особі суду.

Факт передачі матеріальних цінностей суду засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується працівником апарату суду, що передає матеріальні цінності та відповідною матеріально відповідальною особою суду, що приймає матеріальні цінності.

Один примірник акта видається працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник –  залишається у відповідної матеріально відповідальної особи.

12.4. У разі тривалої відсутності працівника апарату суду (відпустка, відрядження, тимчасова втрата працездатності) за дорученням безпосереднього керівника або керівника апарату суду всі невиконані документи передаються на виконання іншому працівнику апарату суду, якщо це призведе до порушення строків їх виконання.