flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Голова суду:

      Здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; визначає обсяг обов'язків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження.

         Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження. 

Суддя:

    Здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи; веде контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, постановлених під його головуванням; інші передбачені законом повноваження.

 

Керівник апарату:


       Здійснює безпосереднє керівництво  апаратом  суду,  забезпечує організованість  та злагодженість у роботі  підрозділів  суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.

     Взаємодіє   з   територіальним   управлінням   державної   судової адміністрації України у Черкаській області, правоохоронними та іншими державними органами, органами  місцевого   самоврядування, органами  суддівського самоврядування, спеціальним підрозділом судової міліції „Грифон", іншими установами  й організаціями,   засобами   масової інформації  з  питань забезпечення діяльності суду.

     Керівник апарату суду звітує перед зборами суддів про діяльність апарату суду.

В межах повноважень видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату суду (державних службовців, службовців та робітників) у тому числі помічників суддів (за поданням судді), застосовує до них заохочення.

      Організовує ведення діловодства в суді відповідно до Інструкції з діловодства.

    Організовує складання проектів планів роботи суду, погоджує їх, організовує контроль за ходом їх виконання.

Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань.

     За   дорученням   голови   суду   проводить   оперативні   наради, організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.

     Організовує  спільну  роботу  працівників  апарату  суду  в  ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції декількох підрозділів, працівників апарату суду.    Здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду.

     Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників  апарату суду,  умов оплати їх  праці, належного фінансування суду, інформаційно-нормативного  забезпечення судової діяльності.

     Організовує розробку і подання на затвердження в установленому порядку штатного розпису і кошторису витрат на утримання суду.

     Подає  на  розгляд  голови  суду  пропозиції  щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату суду.

     Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію  державної політики  з  питань  кадрової роботи  та державної служби в апараті суду.

     Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду пропозиції щодо її вдосконалення.

     Організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді.

     Затверджує посадові інструкції працівників апарату суду.

    Забезпечує виконання працівниками апарату Правил поведінки працівника апарату суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, а також правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни.

     Здійснює   методичне   керівництво   проведення  конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов'язків і завдань.

   Призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад. Присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби. Виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями.

     Вносить пропозиції голові суду з кадрових питань, зокрема щодо призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, присвоєння рангів державних службовців, заохочення, застосування заходів дисциплінарного впливу та з інших кадрових питань.

    Організовує   роботу   з   навчання   та   підвищення   кваліфікації працівників апарату суду, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів.

     Уживає   заходів   організаційного   характеру   для   підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, проведення   капітального  та  поточного  ремонтів,   технічного   оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування.

   Здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації  та  роботи  бібліотеки  суду, а  також  планово-фінансової  та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку.

     За  наказом  голови  суду  контролює  роботу судових розпорядників, забезпечує організацію судового процесу.

  Забезпечує зберігання та використання штампів і печаток суду, товарно-матеріальних цінностей та документації суду.

  Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку.

     Вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення організації діяльності суду.

     Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо забезпечення діяльності суду.

     Виконує інші доручення голови суду.

Заступник керівника апарату:

Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації  державної політики з кадрових питань в апараті суду.

       Аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики в апараті суду, готує пропозиції щодо її поліпшення.

      Готує  та  контролює  документацію  для   продовження  терміну перебування на державній службі працівникам апарату суду в установленому законодавством порядку.

      Готує проекти наказів про призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, з інших кадрових питань та здійснює їх реєстрацію.

     Здійснює реєстрацію наказів голови місцевого суду з кадрових питань.

      Виконує доручення голови суду щодо організації роботи суду з кадровим резервом, формування кадрового резерву на посади в апараті суду та контролю за виконанням річних планів підготовки кадрового резерву, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду та керівникові апарату пропозиції щодо її вдосконалення.

      Готує матеріали для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями   апарату   суду   покладених   на  них обов'язків і завдань.

     Здійснює вивчення та оформлення матеріалів осіб, які претендують на   зайняття   посад   в   апараті   суду,   попереджує   їх   про   встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби,  ознайомлює  із  Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів працівників апарату суду.

     Забезпечує збір інформації та складає графік відпусток суддів та працівників апарату суду, контролює його виконання.

Проводить роботу з обліку, зберігання та оформлення особових справ та трудових книжок суддів і працівників апарату суду.

     Вживає   заходів   щодо   забезпечення   своєчасного   щорічного подання  суддями  і  працівниками  апарату  суду  декларацій  про  доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державних службовців щодо себе та членів своєї сім'ї, узагальнює інформацію та надсилає її у відповідні органи.

     Здійснює контроль за виконанням плану заходів місцевого суду щодо посилення   боротьби   з   корупцією на   відповідний рік з метою профілактики та  попередження  корупційних    діянь,  за дотриманням державними службовцями апарату суду Законів України „Про державну службу", «Про засади запобігання і протидії  корупції», відповідних актів Президента України та Кабінету Міністрів України, спрямованих на боротьбу з корупцією.

     Оформлює матеріали про прийняття присяги державними службовцями апарату суду,   присвоєння  рангів державним службовцям, вносить відповідні записи до трудових книжок.

     Обліковує стаж роботи суддям та працівникам апарату суду, що дає право на надбавку за вислугу років, здійснює контроль за встановленням надбавок  та  наданням   відпусток  відповідної  тривалості,   готує  проекти наказів щодо встановлення цих надбавок.

     Готує матеріали на заохочення працівників суду, веде відповідний облік.

     Здійснює  оформлення  документів за підсумками проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу щодо працівників суду.

     Готує та подає в установленому порядку документи   щодо призначення довічного грошового утримання суддям та пенсій працівникам апарату суду.

     Оформлює та видає довідки з місця роботи.

Здійснює оформлення листків непрацездатності та засідань комісії місцевого суду із соціального, страхування.

     Контролює виконання планів підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду.

     Готує  інформацію та подає звіти,  аналізи,  узагальнення  про роботу з кадрами місцевого суду за вимогою відповідного територіального управління державної судової адміністрації.

     Відповідно до наказу керівника апарату є головою конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад державних службовців апарату суду, очолює атестаційну комісію та надає методичну допомогу при проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань.

     Є відповідальною особою за ведення обліку малоцінних швидкозношувальних товарів, за організацію доступу до публічної інформації.

     Відповідає за збереження малоцінних швидкозношувальних предметів міськрайсуду.

       У разі відпустки, відрядження чи тривалої відсутності заступника керівника апарату його обов'язки виконує керівник апарату.

       Виконує інші доручення керівника апарату та голови суду.

 Помічник голови суду:

          Вивчає прийняті головою суду до свого провадження справи, кримінального провадження і матеріали, здійснює підбір законодавства та судової практики, необхідних для розгляду конкретних судових справ, кримінальних проваджень, вносить стосовно них свої пропозиції. 

Здійснює попередню підготовку до розгляду судових справ, кримінальних проваджень, що знаходяться в провадженні голови суду, за його дорученням готує проекти запитів, листів, іншої документації, пов’язаної із розглядом конкретної справи, кримінального провадження. 

Контролює надходження та приєднання до судової справи, кримінального провадження відповідних матеріалів. 

Здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням голови суду, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі. 

         За дорученням голови суду здійснює ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ, кримінальних проваджень. 

Здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ ухвал /постанов/ судді про примусовий привід, а в разі невиконання готує відповідні нагадування тощо. 

Здійснює перевірку правильності та своєчасності оформлення журналів судового засідання/ протоколів судового засідання у справах, що знаходяться у провадженні голови суду. 

Здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, кримінальних проваджень, розглянутих під головуванням голови суду. 

Координує роботу секретаря судового засідання та надає при цьому методичну та практичну допомогу,  в тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами (аудіо/відео запису). 

Готує проекти ухвал, постанов, рішень, вироків суду. 

Здійснює підготовку довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, які пов'язані з розглядом справи, кримінального провадження. 

За дорученням голови суду, керівника апарату здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду головою суду справ усіх категорій, в тому числі кримінальних проваджень, тощо. 

Здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду головою суду справ, кримінальних проваджень і застосування законодавства. 

За дорученням голови суду вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства. 

Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду інформацію та згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність. 

Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33 та Загальні правила поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 року № 214. 

Виконує обов’язки головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із ЗМІ (прес-секретаря).

 Помічник заступника голови суду:

Здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду заступником голови суду судових справ, кримінальних проваджень і застосування законодавства.

 За дорученням заступника голови суду здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, узагальнень, інформації про кількість та стан розгляду заступником голови суду справ, кримінальних проваджень усіх категорій тощо.

 Допомагає заступникові голови суду в підготовці судових справ, кримінальних проваджень до розгляду в судовому засіданні.

 Вивчає матеріали справи, здійснює підбір законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретних судових справ, кримінальних проваджень.

 Готує довідки, інформаційні листи, повідомлення, інші матеріали, які пов'язані з розглядом справи, кримінального провадження.

 Бере участь у попередній підготовці до розгляду судових справ, кримінальних проваджень, що знаходяться в провадженні заступника голови суду, за його дорученням готує проекти повідомлень, запитів, листів тощо, пов'язаних із розглядом конкретних справ, кримінальних проваджень.

 Контролює надходження та залучення відповідних матеріалів і документів до судових справ, кримінальних проваджень.

 Здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням заступника голови суду, перевіряє та контролює своєчасність повідомлення учасників судового засідання про час та місце його проведення.

 Перевіряє правильність та своєчасність оформлення журналів судового засідання/ протоколів судового засідання у справах, кримінальних провадженнях, що знаходяться у провадженні заступника голови суду.

 За дорученням голови суду, заступника голови суду або судді, головуючого у справі, кримінальному провадженні, здійснює ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ, кримінальних проваджень.

 Здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ ухвал судді про примусовий привід, а в разі невиконання готує відповідні нагадування тощо.

 Здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, кримінальних проваджень, розглянутих під головуванням заступника голови суду.

 Координує роботу секретаря судового засідання із своєчасного та якісного забезпечення процесу розгляду судових справ, кримінальних проваджень та матеріалів, надаючи при цьому методичну та практичну допомогу.

У разі відсутності секретаря судового засідання, бере на себе виконання обов'язків секретаря судового засідання.

 Готує проекти ухвал, постанов, рішень, вироків суду.

Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду інформацію та згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність.

Здійснює облік звернень громадян та юридичний осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду таких звернень.

           Розглядає звернення громадян та готує проекти відповідей на них.

           Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33 та Загальні правила поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 року № 214.

 Виконує інші обов'язки помічника судді.

 За дорученням заступника голови суду здійснює заходи щодо забезпечення його діяльності.

 Помічник судді:

Вивчає матеріали справи, кримінального провадження, здійснює підбір законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи, кримінального провадження.

 Бере участь у попередній підготовці судових справ, кримінальних проваджень до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, іншої документації, пов'язаної із розглядом конкретної справи, кримінального провадження.

 Контролює надходження та приєднання до судової справи, кримінального провадження відповідних матеріалів.

 Здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі, кримінальному провадженні.

 Здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ ухвал судді про примусовий привід, а в разі невиконання готує відповідні нагадування тощо.

 Здійснює перевірку правильності та своєчасності оформлення журналів /протоколів судового засідання у справах, кримінальних провадженнях, що знаходяться у провадженні судді.

 Здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, кримінальних проваджень, розглянутих під головуванням судді.

 Координує роботу секретаря судового засідання та надає при цьому методичну та практичну допомогу,  в тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними-засобами (аудіо та відео запису).

 У разі відсутності секретаря судового засідання, бере на себе виконання обов'язків секретаря судового засідання.

 Готує проекти ухвал, постанов, рішень, вироків суду.

 За дорученням судді здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ, в тому числі кримінальних проваджень, усіх категорій тощо.

 Здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду суддею справ, кримінальних проваджень і застосування законодавства.

 За дорученням судді вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду інформацію та згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність.

 Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33  та Загальні правила поведінки державного службовця затверджених наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 року № 214.

 Здійснює підготовку справ, кримінальних проваджень зі скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.

Старший секретар суду: 

Старший секретар суду є відповідальною особою за ведення діловодства, яка забезпечує облік і проходження документів у строки, що передбачені чинним законодавством або самим документом; звітує перед керівництвом про стан виконання документів.

 Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду.

 Організовує прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду, в тому числі внесення змісту резолюцій на не процесуальних документах до автоматизованої системи документообігу суду та після виконання документа, вносить до вказаної програми відповідні дані.

 Контролює ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.

 Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, кримінальних проваджень, речових доказів, документів первинного обліку.

  Здійснює контроль за своєчасною передачею судових справ, кримінальних проваджень до суддів.

 Здійснює контроль за направленням судових справ, кримінальних проваджень із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій.

 Здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.

 Забезпечує своєчасне виконання постанов /ухвал/ про помилування.

 Контролює відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.

 Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.

 Здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ, кримінальних проваджень до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ, кримінальних проваджень до канцелярії суду, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі судових справ, кримінальних проваджень до канцелярії суду.

 Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду.

 Організовує підготовку та передачу до архіву суду судових справ, кримінальних проваджень за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.

 Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.

 Забезпечує зберігання та використання штампів суду та документації суду.

 Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.

 Організовує та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії суду.

 Проводить навчання з працівниками канцелярії суду.

 Контролює ведення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.

Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду інформацію та згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність.

 Здійснює приймання позовних заяв, скарг та заяв від осіб, які звертаються до суду, безпосередньо під час прийому громадян відповідно до затвердженого графіка.

 Формує та роздруковує реєстри судових справ і матеріалів на кожного суддю окремо.

 Веде номенклатурні справи суду.

 Організовує складання та обробку статистичних звітів про роботу суду за допомогою техніко-технологічних засобів.

 Здійснює прийом розглянутих справ, кримінальних проваджень від секретарів судового засідання.

 Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33  та Загальні правила поведінки державного службовця затверджених наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 року № 214.

 Виконує інші доручення голови суду, керівника апарату та заступника керівника апарату щодо організації роботи канцелярії суду.

Секретар суду:

Веде первинний облік судових справ, матеріалів кримінального провадження, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.

Здійснює перевірку відповідності документів у судових справах опису справи, кримінального провадження, правильності оформлення документів у справах, кримінальних провадженнях, дотримання послідовності оформлення справ та їх фактичної наявності.

 Забезпечує зберігання справ, кримінальних проваджень та інших матеріалів.

 Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень по справам, кримінальним провадженням до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до справ, кримінальних проваджень.

 Виписує виконавчі листи та здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання.

 Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду дані в розділи щодо реєстрації кореспонденції та обліково-статистичних карток, даних, які стосуються виконання рішень суду, надіслання справ, кримінальних проваджень до судів вищих інстанцій та інші необхідні дані й згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність та повноту.

 Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.

 Здійснює підготовку та передачу до архіву суду справ, кримінальних проваджень за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.

 Здійснює прийом громадян, оформлення та видачу копій судових рішень по справах, кримінальних провадженнях, надає вказані справи для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.

 Готує статистичні звіти та відповідні звіти за дорученням голови суду та керівника апарату.

 Здійснює облік та зберігання речових доказів.

 Готує піврічні та річні звіти про стан здійснення судочинства.

 Веде облік та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав

 Готує звіти про справляння, звільнення та повернення судового збору.

 Ведення журналу реєстрації операцій зі сплати та повернення судового збору. 

 Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33  та Загальні правила поведінки державного службовця затверджених наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 року № 214.

 

Секретар судового засідання:

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, кримінальних провадженнях, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув'язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.

 Перевіряє наявність і з'ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.

 Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.

 Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)  та Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження).

 Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання у випадках, передбачених відповідним процесуальним законодавством.

 За дорученням голови суду або судді, головуючого у справі, кримінальному провадженні, здійснює ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ, кримінальних проваджень.

 Виготовляє копії судових рішень у справах, кримінальних провадженнях, які знаходяться в провадженні судді.

 Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до  вимог Кримінального процесуального кодексу України.

 Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, кримінальному провадженні, й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.

 Виконує інші доручення судді, помічника судді, що стосується організації розгляду судових справ, кримінальних проваджень. 

 Готує виконавчі листи у справах.

 Оформлює матеріали судових справ, кримінальних проваджень і здійснює їхню передачу до канцелярії суду для подальшого виконання рішення суду.

Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду інформацію та згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність.

Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33  та Загальні правила поведінки державного службовця затверджених наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 року № 214.

Головний спеціаліст з інформаційних технологій: 

В межах наданих технічних можливостей організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу.

 Забезпечує адміністрування автоматичних робочих місць суддів та працівників апарату суду.

 Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді.

 Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.

 Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі.

 Надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.

 Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.

 Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.

 Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.

 Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

 Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.

 Забезпечує приймання та відправлення електронної пошти.

 Дотримується правил і норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів.

 Виконує операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань.

 Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо).

 Керує режимами роботи периферійного обладнання згідно з робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо).

 Своєчасно застосовує корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування.

 Доповідає керівникові апарату суду про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування.

 Використовує обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм.

 Забезпечує адміністрування та постійне оновлення інформації на власному веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України».

 Забезпечує роботу системи комплексного інформаційного забезпечення «Ліга».

 Вносить до бази даних автоматизованої системи відповідної інформації та згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність.

 Контролює додержання суддями та працівниками апарату Положення про порядок використання ресурсів локальної комп'ютерної мережі в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції.

 Приймає участь в діяльності інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризації комп’ютерної та периферійної техніки, програмного забезпечення.

 Здійснює заходи для забезпечення підготовки і надіслання до Єдиного державною реєстру копій судових рішень в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису.

 Забезпечує функціонування автоматизованої системи електронного документообігу в суді.  Запобігає встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, що безпосередньо не пов'язані з роботою суду. Забезпечує контроль за своєчасним внесенням до комп’ютерної програми документообігу загальних судів «Д-3» даних для формування звітів всіх форм в електронному варіанті та їх направлення. Проводить моніторинг новітніх технологій, які можуть покращити роботу суду.

 Здійснює контроль за працездатністю комп'ютерної та оргтехніки суду, яка знаходиться на балансі суду, вносить пропозиції керівництву суду про необхідність ремонту, обслуговування, заміни зазначеного обладнання.

 Здійснює контроль за наявністю та використанням посадовими особами суду електронно-цифрових підписів.

 Судовий розпорядник:

 Забезпечує додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил; забезпечує виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають в залі судового засідання, розпоряджень судді або головуючого суддів, в разі необхідності – взаємодіє зі спеціальними підрозділами органів Міністерства внутрішніх справ України, іншими правоохоронними органами.

 Забезпечує належний стан залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, підготовку його до слухання справи і доповідати про готовність головуючому.

 Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи, кримінального провадження, і доповідає про їх готовність головуючому.

 Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.

 З'ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.

 З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.

 Оголошує про вхід суду до залу судового засідання і вихід з нього та пропонує всім присутнім встати.

 Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.

 Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання  свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.

 Виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства.

 Запрошує за розпорядженням головуючого до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.

 За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи, і передає їх.

 Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.

 Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.

 Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав.

 Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.

 Здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.

 Уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.

 При застосовувані в дистанційному судовому провадженні технічні засоби і технології, під час розгляду кримінальних справ, кримінального провадження щодо виконання судових доручень, здійснює забезпечення належної якості зображення і звуку, дотримання принципу гласності та відкритості судового провадження, а також інформаційну безпеку. Вживає заходів щодо забезпечення учасникам кримінального провадження можливість чути та бачити хід судового провадження, ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки, передбачені процесуальним кодексом. Вручає такій особі пам'ятку про її процесуальні права, перевіряє її документи, що посвідчують особу, та перебуває поряд з нею до закінчення судового засідання.

 Для забезпечення невідкладного розгляду справи, кримінального провадження з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

 При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб.

 Зберігає ключі від залів судових засідань без передачі іншим особам.

 Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду інформацію та згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність.

 Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33  та Загальні правила поведінки державного службовця затверджених наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 року № 214.

Консультант: 

 Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.

 Здійснює ведення контрольних примірників кодексів. 

 Проводить узагальнення роботи суду з розгляду судових справ, кримінальних проваджень, (узагальнення /аналіз судової практики), здійснення підготовки статистичних даних та складання звітів, узагальнень суду про кількість та стан розгляду судових справ усіх категорій, в тому числі кримінальних проваджень.

 Інформує суддів та працівників апарату суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.

 Проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання.

 Надає методичну та практичну допомогу працівникам апарату суду.

 Організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників апарату суду.

 Підтримує в контрольному стані Інструкцію з судової статистики, Інструкції з діловодства в Смілянському міськрайонному суді та інших Інструкцій, які діють в загальних місцевих судах.  

 Приймає участь у плануванні роботи суду та його виконанні, за доручення голови суду або керівника апарату здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботи суду.

 Здійснює підписку періодичних видань та юридичної літератури.

 Забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду.

 Проводить аналіз, кожного звітного періоду, даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.

 Організовує та здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.

 Вживає заходи щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки, інформацію та здійснює постійний зв’язок із засобами масової інформації з питань судової статистики.

 Проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснення розробки пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

 Приймає участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації працівників суду, які займаються первинним обліком.

 Координує роботу з питань ведення статистики з апеляційним судом, територіальним управлінням державної судової адміністрації, територіальним управлінням статистики Держкомстату, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, інших правоохоронних органів.

 Вносить до бази даних автоматизованої системи відповідної інформації та згідно із законодавства несе відповідальність за її достовірність. 

 Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33  та Загальні правила поведінки державного службовця затверджених наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010 року № 214.

 Виконує інші доручення голови суду, керівника апарату.

Архіваріус:

Забезпечує зберігання документів, справ, кримінальних проваджень, які надійшли до архіву суду.

 Приймає на зберігання від відповідних працівників апарату суду документи, що закінчені діловодством та справ, кримінальних проваджень, які підлягають передачі на зберігання до архіву суду.

 Здійснює перевірку відповідності документів у судових справах опису справи, кримінального провадження, правильності оформлення документів у справах, кримінальних провадженнях, дотримання послідовності оформлення справ та їх фактичної наявності.

 Бере участь у розробленні номенклатури справ, перевіряє правильність формування та оформлення справ, кримінальних проваджень, під час їх передавання до архіву.

 Згідно з чинними правилами шифрує справи, кримінальні провадження.

 Систематизує і розміщує справи, кримінальні провадження, веде їх облік.

 Готує зведені описи справ постійного і тимчасового термінів зберігання, акти для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів.

 Приєднує до судових справ, кримінальних проваджень, які зберігаються в архіві суду, документи, що підтверджують виконання судових рішень.

 Готує необхідні довідки на основі відомостей, які є в документах архіву, веде їх облік.

 Готує необхідні дані для складання звітності щодо роботи архіву.

 Контролює додержання правил протипожежної безпеки в приміщеннях архіву.

Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду інформацію та згідно із законодавством несе відповідальність за її достовірність.

 Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33.

 Друкарка:

 Виконує роботу із рукописних, машинописних і друкарських оригіналів на комп'ютерному устаткуванні.

 Відтворює на комп'ютерному устаткуванні записи, зроблені на магнітних носіях (із застосуванням диктофонів, магнітофонів), або друкує під диктування.

 Постійно удосконалює уміння та навички роботи на персональному комп’ютері.

 Готує проекти відповіді на запити, листів та супровідних листів.

 Своєчасно застосовує корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування.

 Доповідає керівникові апарату про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування.

 Здійснює належне зберігання переданих на виконання документів, справ, кримінальних проваджень, запобігає несанкціонованому доступу до переданих на виконання документів, справ, кримінальних проваджень.

 Неухильно дотримуватися та виконувати правила поведінки працівника суду затверджених рішенням Ради Суддів України 06.02.2009 року № 33.

 Дотримується правил і норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів.